تنها دارایی قدرتمندی که داریم ذهن ماست. اگر به خوبی آموزش داده شود می‌تواند ثروت عظیمی ایجاد کند.
محتوای کمالگرایی

کمالگرایی یا ایده آل گرایی: تفاوت ها و مزیت ها

کمالگرایی و ایده‌آل‌گرایی دو مفهوم مهم در فلسفه و روان‌شناسی هستند که در تصورات و رفتارهای انسان‌ها تأثیرگذارند. این دو مفهوم اغلب به طور متداول به عنوان هدف‌ها و ارزش‌های متفاوت در زندگی شخصی و اجتماعی در نظر گرفته می‌شوند. ...